Historia

Anledningen till föreningens startande var i första hand de omständigheter, som uppstod efter en eldsvåda i Gravarne, tredjedag påsk 1895, då tvenne hus, tillhöriga fiskaränkor, nedbrunno till grunden och flera andra hus blevo mer eller mindre brandskadade. Det värsta av allt var dock vid detta tillfälle, att den ena änkan och hennes sex barn innebrändes. Alla flickor och den äldsta 17 år gammal. Det såg mycket hotande ut, enär det blåste friska östlig vind, och man befarade att hela samhället skulle stryka med, ty den brandsläckningsattiralj medn då förfogade över, bestod av en handkraftspruta och 30 meter slangledning. Genom klämtning med kyrkklockan tillkallades dock folk och brandattiralj från grannsamhällena och med gemensamma ansträngningar, jämte den omständigheten att vinden mojnade, lyckades man att begränsa elden. Klas Andreasson och Hilmer Johansson ledde brandsläckningsarbetet.

En del av det eldhärjade var brandförsäkrat i ett häradsbolag, och när besiktningsmännen från detta bolag värderat brandskadan, ansågs ersättningen, som tilldelats respektive försäkringstagare vara alldeles för låg gent emot försäkringssumman och den brandskada som uppstått, vilket förfaringssätt åstadkom allmänt missnöje i samhället och gav anledning till att bilda en egen brandförsäkringsförening omfattande Kungshamns socken.

Herrar Klas Andreasson, Hilmer Johansson och Karl Andreasson i Gravarne upptogo också frågan med allvar genom agitation såväl i Gravarne som närliggande samhällen för anslutning, och då allmänna sympatier förelåg inom orten för bildandet av solidarisk förening för ersättande av brandskada, så beslöts att utlysa ett allmänt sammanträde i Gravarnes skolhus, för att besluta i frågan.Vid sammanträdet var man enig om bildandet av en assuransförening och beslöt tillsätta en interrimsstyrelse bestående av Herrar Hilmer Johansson, Emil Andersson och Klas Andreasson i Gravane samt A. Odenberg och Johan Larsson från Smögen. Denna styrelse fick i uppdrag att uppsätta förslag till stadgar samt att utlysa nytt sammanträde när stadgeförslaget var färdigt.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion