Om vi inte är överens...

Om du är missnöjd med ett beslut i frågor som rör våra produkter och tjänster kan du begära omprövning av beslutet. Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Begäran sänds till den handläggare som beslutat i ärendet.

Allmänna reklamationsnämnden
Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller tel: 08-555 017 00. Besöksadress: Teknologgatan 8 C. Ytterligare information finns på Allmänna reklamationsnämndens hemsida .

Allmänna reklamationsnämnden prövar inte ärenden som rör rent medicinska frågor, där särskild medicinsk kunskap krävs (till exempel bedömning av invaliditetsgraden). Sådana ärenden prövas i stället av: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, tel: 08-508 860 00. Besöksadress: Besöksadress: Kungsholmstorg 5 . Ytterligare information finns på Försäkringsförbundet.

Domstol
Väcka talan mot din försäkringsgivare vid allmän domstol.

Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla även vid tvist med försäkringsbolaget.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Upplysningar i försäkringsfrågor lämnas dessutom av Konsumenternas försäkringsbyrå hemsida, Box 24215, 104 51 Stockholm eller tel: 0200 - 22 58 00.

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Om du som kund inte är nöjd med vårt arbete så skall du kontakta oss. Vi är ett kundägt företag och skall självfallet hjälpa dig så långt det är möjligt

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion